Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.poradniaznin.paluki.pl.

 

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30
 
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-03-31
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z placówką pod adresem poczty elektronicznej: poradnia@znin.pl. Kontaktować można się także, przesyłając korespondencję w wersji papierowej na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin, bądź dzwoniąc na numer telefonu : +48 (52) 302 04 38. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej: poradnia@znin.pl lub dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 302 04 38.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: Barbara Szewczyk - Dyrektor Poradni
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: poradnia@znin.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: (52) 302 04 38
 

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, Infolinia - 800 676 676.
 

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-30
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:2020-03-31
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:https://achecker.ca/checker/index.php
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej: 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
 
 

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Poradna Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie mieści się na parterze w budynku przy ul. Browarowej 14. Posiada jedno wejście na poziomie parkingu. Korytarz i hol umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toalety są w pełni przystosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Parking zlokalizowany jest przed budynkiem placówki bez oznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu w placówce lub online. W jednostce nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na teren placówki można wejść z psem asystującym.

 

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej,
Zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności.