Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 

Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żninie, ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin

adres – mail: poradnia@znin.pl:
numer telefonu (52) 30-20-438 lub 516-081-200.