Orzecznictwo

 

Zgodnie z art. 312 pkt. 2 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016,

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.

na okres:

  •  I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej;
  • II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej.

Poradnia wydaje orzeczenia:

  •  O potrzebie indywidualnego nauczania uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;
  • O potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 1 rok szkolny, podstawą wydania orzeczenia jest zaświadczenie lekarskie;
  • O potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom niepełnosprawnym*, niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego,
  • O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych,

oraz opinię:

  • O potrzebie wczesnego wspomagania rozwojudzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

 

Poradnia wydaje również opinie w sprawie udzielania dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

* w rozumieniu prawa oświatowego dzieci/uczniowie niepełnosprawni to: dzieci i młodzież niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

Odbiór opinii lub orzeczenia po okazaniu dowodu tożsamości
lub pisemnego upoważnienia od wnioskodawcy.

ORZECZENIE LUB OPINIĘ WYDAJE SIĘ W JEDNYM EGZEMPLARZU

WNIOSKODAWCA MOŻE WYSTĄPIĆ O KOPIĘ ORZECZENIA
LUB OPINII

POŚWIADCZONĄ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1743)