Sprawy bieżące

 

 

MARZEC 2019

 

Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją

 

Uczniowie klas VIII i III gimnazjum zadają sobie teraz pytania ,,Jaką szkołę wybrać?, Jaki zawód będzie dla mnie najlepszy?, Który spełni moje marzenia, zagwarantuje pracę  i dodatkowo da satysfakcję materialną?”. Podobne dylematy mają również ich rodzice, którzy chcą aby dzieci podejmowały decyzje mądrze, trafnie, odpowiedzialnie ale równocześnie aby ta decyzja przełożyła się na szczęście dziecka. Wielu uczniów decyduje o swoim przyszłym życiu w sposób przypadkowy i nieprzemyślany.  Skutki nietrafnego wyboru mogą niekorzystnie rzutować na jakości życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego.

Z uwagi na fakt iż bieżący rok i reforma oświaty, która powoduje sytuację, w której podwójny rocznik trafi do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Powiat Żniński podejmuje intensywne działania informacyjne, które mają na celu dostarczenie uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom jak największej wiedzy dotyczącej oferty szkół dla których organem prowadzącym jest nasz Powiat ale także inne podmioty. Zależy władzom Powiatu na tym aby naborowi towarzyszył spokój, a uczniowie i ich rodzice posiadali pełną wiedzę na ten ważny dla nich temat. Już w marcu będzie można na antenie Radia Żnin w ramach audycji ,,Gość Radia Żnin” wysłuchać rozmów z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, gdzie przedstawią swoje placówki i ich zasoby. Powiat Żniński sfinansuje też emisje spotów reklamowych w radiu.  Będą one pojawiały się już od marca. Ponadto wszystkie placówki zorganizują w swoich siedzibach drzwi  otwarte. W większości szkół będzie to 25 kwietnia. Już dzisiaj szkoły zapraszają uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli do skorzystania z możliwości zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych podczas drzwi otwartych. Będzie możliwość zwiedzenia szkoły, porozmawiania z nauczycielami, uczniami. Uzyskają wtedy niezbędne informacje, które ułatwią podjęcie decyzji o wyborze szkoły. Takie spotkania często najlepiej pozwalają rozwiać wiele wątpliwości.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie koordynuje całe to przedsięwzięcie. Poradnia oferuje pomoc uczniom, którzy nie są zdecydowani co do kierunku dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w postaci konsultacji z psychologiem – doradcą zawodowym, który pomoże określić predyspozycje i preferencje zawodowe dziecka. Ponadto w klasach III gimnazjum i klasach VIII prowadzone są z uczniami warsztaty zawodoznawcze.

Postępowania rekrutacyjne dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o  te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane dla absolwenta tylko konkretnej szkoły.

Zarówno liczba absolwentów klasy VIII szkoły podstawowej jak i klasy III gimnazjum w naszym Powiecie jest  porównywalna czyli ok. 600. 

Szczegóły dotyczące terminów składania dokumentów można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora.

Planowane nabory do szkół w Powiecie Żnińskim

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie

Planowanych jest 7 klas pierwszych.

­          3 po gimnazjum –  w tym do wyboru profil politechniczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, europejski i medyczny,

­          4 po szkole podstawowej – w tym do wyboru profil politechniczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny i europejski.

Liceum Ogólnokształcące w Barcinie

Planowane 2 klasy pierwsze.

­          1 po gimnazjum – rozszerzenie dowolne rozpoczynające się w klasie II,

­          1 po szkole podstawowej– rozszerzenie dowolne rozpoczynające się w klasie II.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie.

Planowanych 5 oddziałów klas pierwszych w zawodach:

­          technik ekonomista,

­          technik reklamy,

­          technik spedytor,

­          technik hotelarstwa.

Ilość uruchomionych oddziałów po III klasie gimnazjum i VIII szkoły podstawowej   uzależniona będzie od ilości złożonych podań do danego typu szkoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Henryka Dąbrowskiego  w Łabiszynie.

Planowane 2 klasy pierwsze I stopnia branżowe.

­          1 po gimnazjum – wielozawodowa,

­          1 po szkole podstawowej – wielozawodowa.

Również II klasa Liceum Ogólnokształcącego - dla dorosłych po szkole zawodowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej  w Żninie.

Planowane 2 oddziały po jednym dla absolwentów gimnazjum i  szkoły podstawowej:

­          Technikum Informatyczne – po 32 uczniów.

Planowane oddziały łączone dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum:

­          Technikum Mechaniczne – 32 uczniów (16 po gimnazjum i 16 po szkole podstawowej),

­Technikum Budownictwa - 32 uczniów (16 po gimnazjum i 16 po szkole podstawowej),

Planowany oddział łączony dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum obejmujący:

­        Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – podstawa programowa uzależniona od ilości zgłoszeń czyli albo po gimnazjum albo po szkole podstawowej, 

­         Technikum Architektury Krajobrazu – podstawa programowa uzależniona od ilości zgłoszeń czyli albo po gimnazjum albo po szkole podstawowej.

Planowane 2 oddziały po jednym dla absolwentów gimnazjum i  szkoły podstawowej:

­          Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających - po 34 uczniów,

­          Branżowa Szkoła I stopnia – wielozawodowa dla młodocianych pracowników - po 34 uczniów.

Zespół Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego  w Janowcu Wielkopolskim

Planowanych jest 6 klas pierwszych.

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

­          Liceum Ogólnokształcące,

­          Technikum w zawodach technik ekonomista i technik agrobiznesu,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia.

Dla absolwentów gimnazjum:

­          Liceum Ogólnokształcące,

­          Technikum w zawodach technik ekonomista i technik agrobiznesu,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia.

Uczniowie liceum i technikum mają możliwość uczestniczenia w programie klasy mundurowej.

Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie

Planowanych jest 10 klas pierwszych po 34 uczniów w każdej.

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

­          Technikum Rolnicze,

­          Technikum Hotelarskie,

­          Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,

­          Liceum Ogólnokształcące,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia.

Dla absolwentów gimnazjum:

­          Technikum Rolnicze,

­          Technikum Hotelarskie,

­          Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,

­          Liceum Ogólnokształcące,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia.

Szkoła posiada internat.

Zespół Szkół Niepublicznych  w Piechcinie

Planowanych jest 10 klas pierwszych.

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

­          Technikum Logistyczne,

­          Liceum Ogólnokształcące, profil sportowo – obronny oraz wizaż,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia – patronacka Lafarge w zawodach ślusarz, spawacz, mechanik, tokarz,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia – patronacka  Global Technik w zawodzie operator obrabiarek CNC,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia - wielozawodowa.

Dla absolwentów gimnazjum:

­          Technikum Logistyczne,

­          Liceum Ogólnokształcące, profil sportowo – obronny oraz wizaż,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia – patronacka Lafarge w zawodach ślusarz, spawacz, mechanik, tokarz,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia – patronacka  Global Technik w zawodzie operator obrabiarek CNC,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia – wielozawodowa.

Zespól Szkół Specjalnych w Żninie

Tutaj sytuacja jest inna niż w pozostałych placówkach. Nabór trwa cały czas. Szkoła przyjmuje wszystkich chętnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim do Szkoły Branżowej I Stopnia.

Jest możliwość uczenia się w zawodzie:

­          pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

­          pomocnik ślusarza.

Szkoła przyjmuje wszystkich chętnych uczniów do Szkoły Przysposabiającej do Pracy posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W przypadku uczniów z taką niepełnosprawnością intelektualną dalsze kształcenie po gimnazjum i szkole podstawowej jest możliwe jedynie w takiej szkole. Można uczyć się w niej do 24 roku życia.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie

Planowana 1 klasa pierwsza:

­          Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Planowane po jednej klasie w Szkole Policealnej  następujących kierunków:

­          Opiekun medyczny,

­          Opiekunka dziecięca,

­          Bezpieczeństwo i higiena pracy,

­          Technik administracji,

­          Technik informatyk.

W przypadku CKU  nabór trwa do 5 sierpnia.

Wszystkie te informacje można znaleźć na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie www.poradniaznin.paluki.pl. Można też uzyskać informacje telefonicznie (52) 30 20 438, kom. 516 081 200 lub osobiście w siedzibie poradni w Żninie, ul. Browarowa 14. Informacje o rekrutacji znajdują się również na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych: www.1loznin.pl,www.zseh.znin.pl,www.browarowa.pl, www.zsplabiszyn.znin.pl, www.zsnpiechcin, www.szkola.znin.pl, www.cku.znin.pl, www.zsngasawa.pl, www.zsnjanowiec.pl, www.zsbarcin.pl

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Żniński Pan Zbigniew Jaszczuk.

 

 

LISTOPAD

 

 

Dobiegła końca kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie Ty zobacz mnie” organizowana przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. W ramach kampanii na terenie naszego powiatu podjęte zostały działania mające na celu kształtowanie postaw tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo, przygotowanie młodego pokolenia do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją narządu wzroku oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób słabo widzących i niewidomych.  Tyflopedagodzy mgr Karina Mróz-Owczarzak oraz mgr Monika Mróz-Grzybowska, przeprowadziły zajęcia edukacyjne dla dzieci. Warsztaty odbyły się w Szkole Podstawowej w Janowcu Wlkp., Szkole Podstawowej w Januszkowie, Szkole Podstawowej w Żernikach oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Laskowie. Na zajęciach uczniowie wysłuchali listu niewidomego kolegi, poznały historię białej laski, praktycznie ćwiczyły sposoby poznawania świata przez osoby niewidome oraz obejrzały film „N jak niewidomy”. Dzięki czynnemu udziałowi w kampanii nasza placówka po raz kolejny uzyskała tytuł Palcówki przyjaznej osobom niewidomym.

 

 

LEKCJE LOGOPEDYCZNE

 

W listopadzie rozpoczyna się cykl zajęć warsztatowych ,,Lekcje logopedyczne” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bożejewicach. Zajęcia te będą realizowane w klasie I. Celem zajęć jest podnoszenie kompetencji komunikacyjnych uczniów, w tym doskonalenie artykulacji poprzez ćwiczenia usprawniające narządy mowy, doskonalenie funkcji słuchowych i oddechowych, ponadto bogacenie słownika biernego i czynnego, ćwiczenia grafomotoryczne jako profilaktyka zaburzeń o charakterze dyslektycznym w najszerszym znaczeniu, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Będą też zorganizowane dyżury dla rodziców i nauczycieli.


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W listopadzie rozpoczną się grupy wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD oraz dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Grupa dla rodziców ma na celu wsparcie ich w pracy i życiu codziennym z dziećmi nadpobudliwymi. Specjaliści pedagog i psycholog wprowadzą rodziców w zagadnienie ADHD oraz  metodą 12 kroków, która ma na celu prawidłowe postępowanie z dzieckiem.

 

GRUPA WSPARCIA DLA DZIECI
Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ (ADHD)

 

 

Od listopada rusza grupa wsparcia dla dzieci z nadpobudliwością  psychoruchową (ADHD), która ma na celu nabycie kompetencji w zakresie reagowania przez nich w trudnych sytuacjach, a także ukazanie ich mocnych stron. Zajęcia prowadzone są przez psychologa, pedagoga i logopedę.

 

 

TERAPIA ZABAWĄ

 

 

Terapia zabawą to terapia grupowa, która odbywa się na terenie wybranej szkoły w klasach II. Doskonalone są podczas niej funkcje psychoruchowe, technika czytania, pisania, zrozumienie i zasady poprawnej pisowni.PAŹDZIERNIK

 

CYKL SPOTKAŃ DLA RODZICÓW

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi cykl spotkań na terenie Żłobka Gminnego w Żninie. Spotkania organizowane są dla rodziców. Realizowana tematyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracowników Żłobka i rodziców dzieci.  Prowadzone spotkania zawierają elementy „ Szkoły dla rodziców”, prowadzone w  formie warsztatowej i prelekcji. Spotkania w założeniu mają wyposażyć rodzica w wiedzę, umiejętności i materiały do pracy z dzieckiem w domu.

 

Realizowane tematy:

Samodzielność.

Radzenie sobie z buntem 2 - latka.

Rozwój mowy.

Muzyka i ruch w rozwoju dziecka.

Jak radzić sobie z zazdrością między rodzeństwem.

 

PRELEKCJA DLA RODZICÓW

 

Dnia 24.10.2018 r. na terenie Zespołu Szkół w Łabiszynie odbędzie się prelekcja dla rodziców uczniów nt. siecioholizmu i fonoholizmu, a więc problematyki uzależnienia młodzieży od internetu, komputera oraz telefonu komórkowego.

  

DNI ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

 

 

Dnia 24 października odbędzie się pierwsze spotkanie „grupy wsparcia” dla pedagogów i psychologów z powiatu żnińskiego. Celem pracy grupy jest wsparcie w codziennych problemach z jakimi borykają się pedagodzy i psycholodzy. Spotkanie poświęcone będzie tematyce pracy z uczniem dyslektycznym. Odbędzie się 24.10.2018 r. tj. środę od godz. 1100 – 1200 na ternie Poradni. Spotkania będą odbywać się cyklicznie raz na kwartał. Chętne osoby prosimy o kontakt z naszą placówką pod numerem telefonu 52-30-20-438 lub 516081200 celem wpisania się na listę.

W miesiącu październiku obchodzimy Dni Świadomości Dysleksji stąd temat przewodni do dyskusji na pierwszym spotkaniu grupy.

.

 

                        

                                                  Zapraszamy

 

 

WARSZTATY ORTOGRAFICZNE

 

 

Warsztaty ortograficzne odbywają się na terenie szkół Powiatu Żnińskiego, a także trwają zapisy na warsztaty, które prowadzone będą na terenie naszej placówki. Udział w warsztatach wesprze dzieci w opanowaniu, utrwalaniu zasad poprawnej pisowni. Jednocześnie pozwoli na wykształcenie prawidłowych nawyków pisania i wpłynie na poprawię techniki czytania, w tym czytania ze zrozumieniem. Objęte są nimi dzieci od klasy 4 szkoły podstawowej.

 

BADANIA PROFILAKTYCZNE

W miesiącu październiku na terenie Szkoły Podstawowej w Słębowie odbywają się badania profilaktyczne dzieci z klasy „0”. Ich celem jest określenie poziomu rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji wzrokowo – przestrzennych, sprawności grafomotorycznej oraz funkcji językowych. W obrębie rozwoju językowego dzieci ocenie zostaną poddane następujące płaszczyzny: słownictwo, gramatyka: składnia i morfologia oraz dyskus: rozumienie tekstów. Dane uzyskane w powyższych badaniach staną się podstawą do opracowania scenariuszy zajęć, które zostaną przeprowadzone w danej klasie „0” w bieżącym roku szkolnym.

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna każdego roku, 15 października przystępuje do obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Celem obchodów jest przybliżanie problematyki osób niewidomych i słabowidzących. Dla osób słabowidzących i niewidomych jest to okazja by przypomnieć społeczeństwu, że chociaż mają swoje problemy, to chcą żyć tak, jak inne zdrowe osoby, bez ograniczeń.W ramach obchodów Poradnia bierze udział w orgaznizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy w akcji

                             „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”.

Wówczas tyflopedagodzy mgr Karina Mróz-Owczarzak i mgr Monika Mróz-Grzybowska realizują zajęcia psychoedukacyjne pośród uczniów szkół podstawowych. W tegorocznych obchodach zaangażowani będą uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim, Januszkowie, Laskowie i Żernikach.

Dzięki czemu co roku otrzymuje certyfikat „Szkoły przyjaznej osobom niewidomym”.

 

HIV/AIDS

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna rozpoczęła zajęcia profilaktyczno – warsztatowe w szkołach ponadgimnazjalnych nt. HIV/AIDS. Celem zajęć jest uświadomienie młodzieży nt. zachowań niosących ryzyka zakażenia wirusem HIV. Zajęcia promują bezpieczne zachowania społeczne oraz wskazują sposoby minimalizowania powyższego ryzyka.

 

DOBRY START PRZEDSZKOLAKA

Od 11 października 2018 r. rozpoczęły się zajęcia „Dobry Start Przedszkolaka”, w których uczestniczą dzieci 3-4 letnie, nie uczęszczające do przedszkola. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju małego dziecka, psychoedukacja rodziców oraz przygotowanie do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, również w zakresie adaptacji.

 

UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA I INTERNETU

 

Na terenie zainteresowanych szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęliśmy realizację zajęć warsztatowych nt. uzależnień behawioralnych (siecioholizmu, fonoholizmu). Uczniom przybliżamy w ramach zajęć prowadzonych metodami aktywnymi problematykę uzależnienia od komputera, Internetu, gier komputerowych, hazardu oraz telefonu komórkowego. W zajęciach biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie i Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie.