Sprawy bieżące

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ DOROTKOWO

27 listopada br. w murach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej gościliśmy Panie z Fundacji Dorotowo z Torunia. Jest to Fundacja  na rzecz  Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół. Organizacja działa i wspiera dzieci z Zespołem Downa oraz ich rodziców. Przedstawiciele tej Fundacji a zarazem aktywni  rodzice podzielili się z nami swoją historią, wiedzą, doświadczeniem. Uczestnikami spotkania były nasze Wspaniałe mamy, które każdego dnia troskliwie opiekują się swoimi pociechami. Zawiązała się u nas grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Trisomią 21, która w przyszłości będzie cyklicznie się spotykać. To był dobrze i pożytecznie spędzony wspólnie czas. To był dobry dzień. Dziękujemy Dorotkowo. https://www.dorotkowo.pl/ 

 

Program wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli

po powrocie do nauczania stacjonarnego

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie proponuje i rekomenduje placówkom oświatowym Powiatu Żnińskiego przystąpienie do kampanii lub korzystanie z materiałów wypracowanych w ramach

„KAMPANII SPOŁECZNEJ – SZKOŁA – OD NOWA”.

Będą one szczególnie bardzo pomocne nauczycielom i wychowawcom oraz rodzicom w początkowym okresie po powrocie uczniów do szkół. Można tam znaleźć scenariusze zajęć dedykowane uczniom w różnych kategoriach wiekowych i o różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego.

 

 

KOMUNIKAT PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ŻNINIE !

 

 

Drodzy Rodzice, szczególnie rodzice dzieci z klas ,,0”, trzecich i ósmych.

 

Koniec roku szkolnego za pasem. Przypominamy o konieczności złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny dla Waszych dzieci. Jest to też już właściwy czas na złożenie wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania na rok szkolny 2021/2022.

Wniosek oraz druk zaświadczenia lekarskiego można pobrać z naszej strony internetowej, odebrać w poradni lub uzyskać pomoc w wydrukowaniu w swojej macierzystej placówce. Po opinię o sytuacji edukacyjnej dziecka prosimy zgłaszać się bezpośrednio do wychowawcy grupy przedszkolnej lub klasy.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem poradni (523020438, 516081200) lub za pomocą poczty elektronicznej (poradnia@znin.pl).

 

 

 

W związku z tymczasową awarią stacjonarnej linii telefonicznej prosimy o kontakt

z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Żninie

poprzez wykorzystanie następujących numerów komórkowych;
516081200 lub 510939112.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie proponuje oprócz zaplanowanych diagnoz oraz terapii na okres ferii zimowych zintensyfikowane wsparcie, w tym:

 

  • infolinia i poradnictwo dla dzieci i młodzieży czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 tel. 516 081 200 lub 523020438;
  • dyżury telefoniczne dla rodziców od poniedziałku do czwartku w godzinach 12:00-15:00,  tel. 516 081 200;
  • możliwość spotkania w Poradni lub wsparcie telefoniczne w sytuacji kryzysowej ze specjalistą. W celu ustalenia terminu należy zgłosić się telefonicznie do sekretariatu poradni tel. 516 081 200 lub 523020438.

 

Ponadto cały czas funkcjonuje telefoniczne wsparcie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  z uwagi na zagrożenie wynikające ze stanu pandemii, w tym możliwość  poradnictwa dla  nauczycieli, którzy wymagają wsparcia przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych, emocjonalnych i edukacyjnych uczniów w czasie pracy zdalnej.

 

 

Dnia 24.12.2020 r. Poradnia będzie czynna do godz. 11

 

Procedury obowiązujące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie

od 4 maja 2020 roku do odwołania

 

1.   Dyrektor poradni zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej w tym: przyłbicę, 4 maseczki bawełniane, płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe.

2.   Pracownicy poradni są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu bezpiecznego korzystania ze środków ochrony osobistej.

3.    Dopuszcza się zmianę organizacji pracy w poradni w tym pracę rotacyjną i zdalną w celu unikania zbyt licznego, równocześnie, przebywania na terenie poradni pracowników pedagogicznych i administracyjnych.

4.    Dyrektor poradni wyznacza pracownika pedagogicznego do analizy dokumentacji zgłoszonego dziecka.

5.   Pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicem dziecka/prawnym opiekunem i przeprowadza wywiad dotyczący stanu zdrowia dziecka/ucznia rodzica/opiekuna prawnego, sytuacji epidemiologicznej w środowisku domowym w szczególności dotyczącego ewentualnego pozostawania domowników w kwarantannie czy nadzorze epidemiologicznym oraz wywiad dotyczący sytuacji rodzinnej i dydaktyczno-wychowawczej ze szczególnym uwzględnieniem udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej do której uczęszcza.

6.    Jeśli dziecko i rodzic/opiekun prawny są zdrowi wyznaczony zostaje termin i godzina diagnozy w poradni.

7.    Przed wyjściem/wyjazdem do poradni rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zmierzenia temperatury dziecku i sobie.

8.   Jeśli temperatura dziecka/ucznia/rodzica/opiekuna prawnego jest podwyższona rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie telefonicznie pracownika poradni i wtedy zostanie wyznaczony nowy termin diagnozy.

9.    Rodzic zostaje zobowiązany do wyposażenia dziecka w niezbędne przybory i materiały tzn. ołówek, długopis, jednorazowe chusteczki, maseczka jeśli dziecko jest wdrożone do używania i stan zdrowia mu na to pozwala, rękawiczki jednorazowe dostosowane do wielkości dłoni dziecka/ucznia, opcjonalnie: okulary korekcyjne, aparat słuchowy, wodę w butelce jednorazowej lub w bidonie.

10. Rodzic zostaje poinformowany, że z dzieckiem do poradni może wejść tylko jedno z rodziców/opiekunów prawnych.

11.Rodzic z dzieckiem zostaje wprowadzony do poradni przez wyznaczonego pracownika, który zmierzy temperaturę dziecku/uczniowi i rodzicowi/opiekunowi prawnemu .

12.  Wyznaczony pracownik sekretariatu odnotowuje przybycie dziecka/ucznia /rodzica/opiekuna prawnego na liście codziennie prowadzonej w poradni. Wpisuje imię i nazwisko, godziny pobytu w poradni oraz kontakt telefoniczny i adres.

13.  Rodzic/opiekun prawny i dziecko/uczeń, chyba że stan zdrowia dziecku na to nie pozwala, są zobowiązani do odkażenia rąk w poczekalni poradni płynem dezynfekującym i przebywania w poradni w maseczce ochronnej lub przyłbicy.

14.  Na terenie poradni  jest obowiązek zakrywania ust i nosa przez klientów z wyjątkiem dzieci do ukończenia 4 roku życia i osób, którym stan zdrowia na to nie pozwala czyli w przypadku całościowych zaburzeń rozwojowych, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust i nosa.

15.  Rodzic/opiekun prawny/dziecko/uczeń pozostają w wyznaczonej strefie w poczekalni poradni do czasu aż wyznaczony pracownik pedagogiczny zaprowadzi dziecko na diagnozę do wyznaczonego pomieszczenia.

16.  Rodzic/opiekun prawny pozostaje w wyznaczonej strefie, na swój wniosek może przebywać poza poradnią w czasie diagnozy dziecka, ale wcześniej musi podać numer telefonu, na który można się z nim kontaktować.

17. Rodzic/opiekun prawny może korzystać z toalety w poradni. Zgłasza to pracownikowi sekretariatu, który nadzoruje przemieszczanie do toalety i powrót do strefy oczekiwania na dziecko.

18.  Pracownik pedagogiczny zaprowadza dziecko do miejsca diagnozy, które jest wyznaczone na czas pandemii koronawirusa w  gabinecie nr 8 i 11.

19.  Gabinety zostały przystosowane do diagnozy w stanie epidemii.

20.  Gabinety są wyposażone w osłonę z pleksy, która oddziela i zabezpiecza diagnostę i dziecko/ucznia.

21.  W przypadku dziecka/ucznia, któremu stan zdrowia nie pozwala przebywać samemu w gabinecie z diagnostą wchodzi on do gabinetu z jednym z rodziców/opiekunów prawnych.

22.  Zarówno dziecko/uczeń oraz rodzic/opiekun prawny przebywają za pleksą oddzielającą diagnostę od dziecka/ucznia.

23.  Diagnosta pracuje w przyłbicy lub maseczce ochronnej  i rękawiczkach jednorazowych.

24.  Po godzinie diagnozy następuje przerwa w celu przewietrzenia gabinetu. Na ten czas dziecko zostaje odprowadzone pod opiekę rodzica do poczekalni.

25.  Po zakończeniu diagnozy dziecko/uczeń  oczekuje na kolejną część badania  pod opieką rodzica w poczekalni bądź pozostaje w  gabinecie czekając  na kolejny etap diagnozy.

26.  Po ukończeniu diagnozy pracownik pedagogiczny odkłada narzędzia diagnostyczne do odkażenia a wytwory dziecka do pojemnika, w którym czekać będą 2 doby na opracowanie wyników.

27.  Pracownik pedagogiczny odprowadza dziecko do rodzica/opiekuna prawnego, który w niezbędny sposób zostaje poinformowany o przebiegu i wynikach diagnozy i razem z dzieckiem/uczniem wraca do domu.

28.  Pracownik pedagogiczny zdejmuje przyłbicę/maseczkę  i rękawiczki.

29.  Rękawiczki wyrzucane są do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

30.  Przyłbica zostaje odkażona przez pracownika obsługi lub pracownika pedagogicznego.

31.  Po opracowaniu wyników badań rodzic/opiekun prawny telefonicznie uzyska, od wyznaczonego członka zespołu diagnozującego, pełną informację dotyczącą uzyskanych wyników badań dziecka/ucznia, propozycję pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Z rozmowy zostaje sporządzona notatka służbowa.

32.  Wykorzystane podczas diagnozy narzędzia zostają poddane dezynfekcji przez pracownika obsługi lub pracownika pedagogicznego.

33.  Po wyjściu klientów z poradni pracownik obsługi otwiera okno w gabinecie, myje płynami dezynfekcyjnymi miejsce diagnozy w tym podłogę, biurko, stolik, przegrodę z pleksy, krzesła, drzwi, klamki oraz toaletę, jeśli klienci z niej korzystali oraz miejsce  oczekiwania na diagnozę w poczekalni czyli krzesła, podłogę, stolik, drzwi i klamki.

34.  Dzieci na diagnozę są tak zamawiane, żeby między kolejnymi dziećmi/uczniami była godzinna przerwa na dezynfekcję pomieszczeń.

35.  Dzieci/uczniowie są diagnozowani zgodnie z opracowanym przez dyrektora na dany tydzień harmonogramem.

36.  Równocześnie w poradni przebywa maksymalnie dwoje dzieci/uczniów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.

37.  W poczekalni poradni może przebywać tylko dwoje rodziców. Krzesła są ustawione w odstępie 2 metrów.

38.  Krzesła są oznaczone napisami: rodzic, dziecko.

39.  Pracownicy poradni przystępujący do pracy muszą być bez objawów chorobowych.

40.  Codziennie po wejściu do poradni będzie mierzona im temperatura przez wyznaczonego pracownika.

41.  Po wejściu do poradni każdy pracownik obowiązkowo dezynfekuje ręce.

42.Poza czasem diagnozy dziecka/ucznia pracownicy poradni mogą przebywać w placówce bez maseczek ochronnych, przyłbic i rękawiczek jednorazowych.

43. Pracownicy administracji i obsługi pracują w przyłbicach lub maseczkach i rękawiczkach jednorazowych w czasie przebywania w poradni klientów.  Dopuszcza się pracę bez przyłbic, maseczek ochronnych i rękawiczek w przypadku pracy przy drzwiach zamkniętych do gabinetu.

44.Podczas przebywania/przemieszczania się w strefie wspólnej, jeśli w poradni przebywają klienci, konieczne jest założenie przyłbicy, maseczki ochronnej, a po powrocie do gabinetu odkażenie rąk płynem dezynfekcyjnym.

45.  Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku.

46.  Rodzic ma możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu Zespołu Orzekającego jedynie w sposób zdalny.

47.  Korespondencję klienci poradni wrzucają do wystawionej przed poradnią skrzynki.

48. Korespondencja wyjmowana jest na drugi dzień po dostarczeniu przez wyznaczonego pracownika w rękawiczkach ochronnych i pozostawiona w przystosowanym  pojemniku na kolejną dobę w oczekiwaniu na otwarcie.

49.  Na tablicy ogłoszeń w poczekalni wywieszone są ważne telefony i adresy związane ze  stanem epidemii.

50.  W poradni jest wyznaczone pomieszczenie pełniące funkcję izolatki w przypadku pojawienia się u klienta lub pracownika niepokojących objawów, w której oczekuje na przybycie lub instrukcje  powiatowego inspektora sanitarnego lub służb medycznych.

INFORMACJA

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Żninie w dniu 10.04.2020 r.
będzie czynna do godziny 1300.

 

 

 PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA DZIECI

ZNAJDUJĄ SIĘ W MENU GŁÓWNYM W ZAKŁADCE
„PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA DZIECI”

                                                                                                                                                                        INFORMACJA

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna informuje, że w okresie od 13.03.2020 roku do 25.03.2020 roku są w placówce zawieszone zajęcia z dziećmi jednak poradnia pracuje i wszystkie bieżące sprawy są załatwiane. 

Dzisiaj odbędzie się, zgodnie z harmonogramem, posiedzenie Zespołu Orzekającego co umożliwi wydanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami  i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dokumenty te zostaną dostarczone do wnioskodawców drogą pocztową. Nie ma możliwości osobistego ich odbierania. Równocześnie  poradnia informuje rodziców uczniów, którzy realizują indywidualne nauczanie oraz roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne gdzie wiadomo już, że występuje konieczność  kontynuacji aby czas wykorzystać na złożenie wniosku o tę formę nauczania na kolejny rok szkolny. Można ze strony internetowej poradni pobrać druki wniosku i zaświadczenia lekarskiego i wypełnione przesłać pocztą elektroniczną do poradni. Opinie nauczycieli, dotyczące aktualnej sytuacji edukacyjnej, łatwo można uzyskać od nauczycieli uczących, gdyż pozostają oni w gotowości do pracy i mogą je także przesyłać na adres poczty elektronicznej  poradni.  Unikniemy w ten sposób nagromadzenia spraw do załatwienia po zakończeniu okresu przerwy od nauki.

Bieżące informacje poradnia prosi śledzić na stronie internetowej oraz Facebook-u. Są tam zamieszczane różne porady, informacje oraz propozycje zajęć dla dzieci.

Jednocześnie poradnia uruchamia telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej poradnictwo dla rodziców. Można zadać pytanie do psychologa, pedagoga, logopedy i zostanie ono przekazane do specjalisty, który przygotuje odpowiedź.

Aktualnie pracownicy poradni przygotowują do wydania wszystkie opinie po przeprowadzonych w szkołach badaniach przesiewowych.

Osobisty kontakt z pracownikami poradni nie jest możliwy. Jeśli zajdzie konieczność interwencji kryzysowej to o formie wsparcia zadecyduje dyrektor poradni.

Adres poczty elektronicznej: poradnia@znin.pl, tel. 523020438 lub 516081200.

                                                                                                           

       INFORMACJA

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ PROSIMY
O KONTAKT WYŁĄCZNIE 
TELEFONICZNY LUB  E- MAILOWY

        TELEFON: (52) 30 – 20- 438 / 516 081 200

E – MAIL:  poradnia@znin.pl

WNIOSKI DO PORADNI PROSIMY SKŁADAĆ DROGĄ
POCZTOWĄ LUB ELEKTRONICZNĄ.

WNIOSKI I DOKUMENTY DOSTĘPNE NA STRONIE PORADNI 
I NA STRONIE BIP.

www.poradniaznin.paluki.pl

                                                                                                                              www.poradnia_znin.bip.gov.pl

                                             

                                            Dyrektor Poradni

                           Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie

                                            Barbara Szewczyk 

 

                      Informacja dotycząca profilaktyki zdrowotnej.

                         

INFORMACJA!

Dnia 24.12.2019 r.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żninie
będzie nieczynna.

                                         

                     Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
                              składamy Państwu serdeczne życzenia
                     wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
                               ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
                      Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
                        poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
                         towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

                                                                życzą:

                                                            Dyrektor i pracownicy

                                         Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie

 

 

 WRZESIEŃ 2019

Delegacja z Ukrainy z wizytą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.

W dniu 18 września 2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie odbyło się spotkanie z przedstawicielami delegacji z Obwodu Chersońskiego w związku z  ich wizytą studyjną w Polsce, w ramach projektu Zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym. W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Pan Andrzej Hłond oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Pan Henryk Ciesielczyk. Spotkanie otworzyła Barbara Szewczyk - Dyrektor poradni, która omówiła miejsce poradni psychologiczno-pedagogicznych w polskim systemie oświaty, strukturę zatrudnienia, najważniejsze zadania i kompetencje. Następnie Wicestarosta Pan Andrzej Hłond przedstawił gościom zadania organu prowadzącego oraz strukturę finansowania szkół i placówek w Powiecie Żnińskim. Z kolei Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Pan Henryk Ciesielczyk omówił kompetencje jednostki, którą kieruje oraz bazę i zasoby placówek w  Powiecie Żnińskim, najnowsze inwestycje i plany na przyszłość. Naczelnicy Wydziałów Oświaty, Dyrektorzy szkół, Eksperci Szwedzko-Ukraińskiego projektu wsparcia reformy samorządu terytorialnego w Ukrainie chętnie zadawali  pytania związane z kompetencjami specjalistów zatrudnionych w poradni, współpracy z placówkami oświatowymi, organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i finansowaniem edukacji tych uczniów.  Było to konstruktywne spotkanie, które przebiegało w przyjaznej i miłej atmosferze. Dociekliwość gości wynikała z procesu zmian, które rozpoczęte są w edukacji na Ukrainie, które jak informowali mają  w dużej mierze opierać się na polskich wzorcach.

 

MAJ 2019

Zaproszenie na ,,Drzwi Otwarte”

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Żniński

 

Starosta Żniński, Dyrektorzy Szkół oraz społeczność szkolna zapraszają uczniów klas III gimnazjum i uczniów klas VIII szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców na ,,Drzwi otwarte”, które odbędą się dnia 30 maja 2019 roku w godzinach od 9:00 do 16:00 w:

I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie,

Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie,

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie,

Zespole Szkół Specjalnych w Żninie oraz

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie.

,,Drzwi otwarte” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie odbędą się 23maja 2019 roku w godzinach od 09:00 do 18:00.

 

 

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem ,,Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją” i objęta została Honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika oraz Starosty Żnińskiego Pana Zbigniewa Jaszczuka. Celem przedsięwzięcia jest przedstawienie oferty edukacyjnej szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński. Odwiedzający będą mogli na miejscu w placówkach poznać ich specyfikę i zasoby tak, aby decyzja o przyszłym życiu nie była  przypadkowa i nieprzemyślana. Przedsięwzięcie, które proponujemy ma ograniczyć do minimum taką sytuację i w sposób szczególny zainteresować młodzież szkolnictwem zawodowym, które daje szansę na atrakcyjną i dobrze płatną pracę. Przedsięwzięcie ma na celu również uspokoić młodzież i ich rodziców w sytuacji podwójnego rocznika, który będzie aplikować do szkół w bieżącym roku. Dla wszystkich chętnych miejsca w szkołach w naszym powiecie się znajdą.

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  W imieniu organizatorów:                                                           

                                                                                                                                         Barbara Szewczyk

                                           Dyrektor
                                                Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

                                          w Żninie

                                                                      

KWIECIEŃ 2019

 

Komunikat

w sprawie ,,Drzwi Otwartych”

w szkołach ponadgimnazjalnych

 prowadzonych przez Powiat Żniński

 

Z uwagi na aktualną sytuację, związaną z przebiegiem akcji strajkowej w szkołach ponadgimnazjalanych, zaplanowane na 25 kwietnia 2019 roku ,,Drzwi Otwarte” nie odbędą się.

O nowym terminie zostaną powiadomieni uczniowie, rodzice, nauczyciele  oraz wszyscy zainteresowani w odrębnym komunikacie.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

 

                                           W imieniu organizatorów:

                                                                                                                                         Barbara Szewczyk

                                           Dyrektor
                                                Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

                                          w Żninie

 

INFORMACJA O STRAJKU

 

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem pracowników pedagogicznych poradni do  strajku zaszła konieczność zmiany terminów diagnoz psychologicznych i pedagogicznych zgłoszonych dzieci. Rodzice na bieżąco są informowani o tym fakcie. Aktualnie porad i informacji udziela dyrektor poradni tel. 52 30 20 438, 516 081 200.

Prosimy o zrozumienie i przepraszamy za niedogodności.

Sekretariat poradni działa normalnie.

 

 

KWIECIEŃ 2019

 

Rozwiązanie konkursu „STOP DOPALACZOM”

 

W związku z obchodami światowego Dnia Zdrowia, który przypada na 7 kwietnia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żninie, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żninie oraz Starostwo Powiatowe w Żninie zorganizowały konkurs dla młodzieży klas VII i VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych „STOP DOPALACZOM”. Aktualnie jest to III edycja powiatowego konkursu, którego celem było przygotowanie pracy w formie plakatu lub fotografii na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania środków psychoaktywnych w tym  dopalaczy. Konkurs poprzedzony był zajęciami warsztatowymi o charakterze profilaktycznym nt. Dopalaczy, który prowadziły Paulina Arkuszewska z Poradni oraz Joanna Szymańska z Sanapidu. Honorowany patronat nad wydarzeniem objął Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy Marek Gralik oraz Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk. Wpłynęło 79 prac konkursowych z 12 różnych szkół Powiatu Żnińskiego. Komisja oceniająca prace konkursowe przyznała 3 pierwsze miejsca oraz 6 wyróżnień.

 

Ex aequo pierwsze miejsca otrzymały:

- Agata Kubalewska, klasa III c, I LO w Żninie,

- Julia Gaczkowska, klasa I c, I LO w Żninie,

- Justyna Lewandowska, klasa III TI w ZSP w Żninie.

Wyróżnienia przyznano:

- Julia Papierska, klasa I LO w ZSN w Janowcu Wlkp.,

- Joanna Zajączkowska, klasa II b, I LO w Żninie,

- Paweł Polaczyk, klasa I TI, ZSP w Żninie,

- Marta Chytrowska, klasa III d gimnazjum, SP nr 5 w Żninie,

- Aleksandra Margraf, klasa I LO w ZSN w Gąsawie,

- Wiktoria Jurek, klasa III TR ZSN w Piechcinie.

Warto podkreślić, że fundatorami nagród oprócz Starostwa Powiatowego w Żninie oraz Sanepidu był Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pandr Wojciech Szczęsny. 

 

MARZEC 2019

 

Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją

Uczniowie klas VIII i III gimnazjum zadają sobie teraz pytania ,,Jaką szkołę wybrać?, Jaki zawód będzie dla mnie najlepszy?, Który spełni moje marzenia, zagwarantuje pracę  i dodatkowo da satysfakcję materialną?”. Podobne dylematy mają również ich rodzice, którzy chcą aby dzieci podejmowały decyzje mądrze, trafnie, odpowiedzialnie ale równocześnie aby ta decyzja przełożyła się na szczęście dziecka. Wielu uczniów decyduje o swoim przyszłym życiu w sposób przypadkowy i nieprzemyślany.  Skutki nietrafnego wyboru mogą niekorzystnie rzutować na jakości życia, zarówno zawodowego, jak i osobistego.

Z uwagi na fakt iż bieżący rok i reforma oświaty, która powoduje sytuację, w której podwójny rocznik trafi do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych Powiat Żniński podejmuje intensywne działania informacyjne, które mają na celu dostarczenie uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom jak największej wiedzy dotyczącej oferty szkół dla których organem prowadzącym jest nasz Powiat ale także inne podmioty. Zależy władzom Powiatu na tym aby naborowi towarzyszył spokój, a uczniowie i ich rodzice posiadali pełną wiedzę na ten ważny dla nich temat. Już w marcu będzie można na antenie Radia Żnin w ramach audycji ,,Gość Radia Żnin” wysłuchać rozmów z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych, gdzie przedstawią swoje placówki i ich zasoby. Powiat Żniński sfinansuje też emisje spotów reklamowych w radiu.  Będą one pojawiały się już od marca. Ponadto wszystkie placówki zorganizują w swoich siedzibach drzwi  otwarte. W większości szkół będzie to 25 kwietnia. Już dzisiaj szkoły zapraszają uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli do skorzystania z możliwości zapoznania się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych podczas drzwi otwartych. Będzie możliwość zwiedzenia szkoły, porozmawiania z nauczycielami, uczniami. Uzyskają wtedy niezbędne informacje, które ułatwią podjęcie decyzji o wyborze szkoły. Takie spotkania często najlepiej pozwalają rozwiać wiele wątpliwości.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie koordynuje całe to przedsięwzięcie. Poradnia oferuje pomoc uczniom, którzy nie są zdecydowani co do kierunku dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w postaci konsultacji z psychologiem – doradcą zawodowym, który pomoże określić predyspozycje i preferencje zawodowe dziecka. Ponadto w klasach III gimnazjum i klasach VIII prowadzone są z uczniami warsztaty zawodoznawcze.

Postępowania rekrutacyjne dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o  te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane dla absolwenta tylko konkretnej szkoły.

Zarówno liczba absolwentów klasy VIII szkoły podstawowej jak i klasy III gimnazjum w naszym Powiecie jest  porównywalna czyli ok. 600. 

Szczegóły dotyczące terminów składania dokumentów można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Zarządzenie Nr 10/2019 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora.

Planowane nabory do szkół w Powiecie Żnińskim

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie

Planowanych jest 7 klas pierwszych.

­          3 po gimnazjum –  w tym do wyboru profil politechniczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny, europejski i medyczny,

­          4 po szkole podstawowej – w tym do wyboru profil politechniczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny i europejski.

Liceum Ogólnokształcące w Barcinie

Planowane 2 klasy pierwsze.

­          1 po gimnazjum – rozszerzenie dowolne rozpoczynające się w klasie II,

­          1 po szkole podstawowej– rozszerzenie dowolne rozpoczynające się w klasie II.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie.

Planowanych 5 oddziałów klas pierwszych w zawodach:

­          technik ekonomista,

­          technik reklamy,

­          technik spedytor,

­          technik hotelarstwa.

Ilość uruchomionych oddziałów po III klasie gimnazjum i VIII szkoły podstawowej   uzależniona będzie od ilości złożonych podań do danego typu szkoły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Henryka Dąbrowskiego  w Łabiszynie.

Planowane 2 klasy pierwsze I stopnia branżowe.

­          1 po gimnazjum – wielozawodowa,

­          1 po szkole podstawowej – wielozawodowa.

Również II klasa Liceum Ogólnokształcącego - dla dorosłych po szkole zawodowej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej  w Żninie.

Planowane 2 oddziały po jednym dla absolwentów gimnazjum i  szkoły podstawowej:

­          Technikum Informatyczne – po 32 uczniów.

Planowane oddziały łączone dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum:

­          Technikum Mechaniczne – 32 uczniów (16 po gimnazjum i 16 po szkole podstawowej),

­Technikum Budownictwa - 32 uczniów (16 po gimnazjum i 16 po szkole podstawowej),

Planowany oddział łączony dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum obejmujący:

­        Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – podstawa programowa uzależniona od ilości zgłoszeń czyli albo po gimnazjum albo po szkole podstawowej, 

­         Technikum Architektury Krajobrazu – podstawa programowa uzależniona od ilości zgłoszeń czyli albo po gimnazjum albo po szkole podstawowej.

Planowane 2 oddziały po jednym dla absolwentów gimnazjum i  szkoły podstawowej:

­          Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających - po 34 uczniów,

­          Branżowa Szkoła I stopnia – wielozawodowa dla młodocianych pracowników - po 34 uczniów.

Zespół Szkół Niepublicznych im. Jana Szatowskiego  w Janowcu Wielkopolskim

Planowanych jest 6 klas pierwszych.

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

­          Liceum Ogólnokształcące,

­          Technikum w zawodach technik ekonomista i technik agrobiznesu,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia.

Dla absolwentów gimnazjum:

­          Liceum Ogólnokształcące,

­          Technikum w zawodach technik ekonomista i technik agrobiznesu,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia.

Uczniowie liceum i technikum mają możliwość uczestniczenia w programie klasy mundurowej.

Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie

Planowanych jest 10 klas pierwszych po 34 uczniów w każdej.

Dla absolwentów szkoły podstawowej:

­          Technikum Rolnicze,

­          Technikum Hotelarskie,

­          Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,

­          Liceum Ogólnokształcące,

­          Branżowa Szkoła I Stopnia.