Zespoły problemowe

 

„PORADNICTWO SZKOLNE I ZAWODOWE”

Dział ten obejmuje zakresem swojej działalności uczniów od 7 roku życia do ukończenia edukacji w szkole ponadgimnazjalnej. Celem pracy zespołu specjalistów jest prowadzenie szeroko pojętych działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących trudności w nauce. Prowadzone warsztaty zawodoznawcze nakierowane są na pomoc uczniom w określeniu dalszej ścieżki kształcenia w tym predyspozycji i umiejętności zawodowych.

 

„PROFILAKTYKA I PORADNICTWO WYCHOWAWCZE”

Profilaktyka i poradnictwo wychowawcze to jeden z wiodących działów funkcjonujących w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żninie. Celem działu jest wspieranie rodziców w wychowawczej funkcji rodziny, udzielanie porad i konsultacji wychowawczych. Diagnoza obejmuje uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie, ma ona na celu zaproponowania takiego wsparcia, które zapewnieni uczniom warunki do lepszego funkcjonowania społeczno – emocjonalnego.

 

„PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU”

 

Dział profilaktyka logopedyczna i wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje swoją opieką dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Głównym celem pracy zespołu jest diagnoza i terapia dzieci w tej kategorii wiekowej. Ocenie poddawany jest rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dzieci oraz rozwój mowy i kompetencji językowych. Do zadań zespołu należy również podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli. Prowadzone są różnorodne formy wsparcia bezpośredniego dla rodziców i nauczycieli w tym warsztaty, pogadanki, pedagogizacje, szkolenia rad pedagogicznych.